Społeczna odpowiedzialność, dobrą praktyką biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to podejście do zarządzania, które uwzględnia społeczne i środowiskowe oddziaływanie organizacji. Bez względu bowiem na skalę i charakter prowadzonej przez nas działalności, wywieramy określony wpływ na otoczenie, a rolą podejścia odpowiedzialnego społecznie jest minimalizowanie negatywnego i dążenie do maksymalizowania pozytywnego oddziaływania.

Na co dzień wspieramy klientów w realizacji założeń CSR poprzez m.in. tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju wspierających prowadzenie biznesu, określanie mierników pozwalających monitorować skalę wspomnianego wpływu, doskonalenie kultury organizacyjnej czy prowadzenie działań komunikacyjnych budując wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie i budzącej zaufanie inwestorów, klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy. Wśród naszych klientów są liderzy CSR, którzy od lat działają w sposób znacznie wykraczający ponad obowiązujące na rodzimym rynku standardy postępowania, a także zobowiązania określone literą prawa.

Projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, którego Martis CONSULTING jest pomysłodawcą i partnerem merytorycznym, to cykl bezpłatnych konferencji realizowany od 2012 r. przez wydawcę „Pulsu Biznesu” pod patronatem honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa, zaś do grona partnerów projektu należała m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego założeniem jest wspieranie przedstawicieli MSP w przezwyciężaniu barier towarzyszących rozwojowi społecznej odpowiedzialności biznesu.

Małe i średnie firmy zazwyczaj podchodzą do CSR w sposób intuicyjny i mało formalny. Zdarza się, iż mają obawy związane z wdrażaniem praktyk z tego obszaru z uwagi na przekonanie o braku kompetencji w tej dziedzinie lub konieczności ponoszenia znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych. Jednocześnie znaczna część szkoleń i konferencji nt. CSR jest odpłatna, co stanowi dla przedstawicieli sektora MŚP barierę wejścia. Często także przyjmowana jest podczas nich perspektywa dużej firmy. Dlatego też cennym doświadczeniem są organizowane w ramach Akademii CSR spotkania o charakterze warsztatowym, podczas których nasi eksperci oraz przedstawiciele firm uznawanych za liderów CSR dyskutują na temat praktycznych aspektów związanych z realizacją takiego podejścia. Wystąpienia mają inspirować do podejmowania konkretnych działań przez małe i średnie firmy z regionu.

W efekcie dotychczas w konferencjach wzięło udział ok. 1 300 osób zainteresowanych budowaniem konkurencyjnej pozycji rynkowej, postępując zgodnie z zasadami CSR. Nasze podejście zostało docenione poprzez przyznanie Akademii CSR wyróżnienia w XVI edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” opublikowanego w 2013 r. na łamach tygodnika „Gazeta Finansowa”. Cykl został także zauważony przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy opisali inicjatywę w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”.

Wróć do Blog Wróć do strony głównej