CSR

Opracowana, dzięki profesjonalnej pomocy doradczej naszych konsultantów, polityka społeczna firmy ogranicza ryzyko wystąpienia zjawisk niepożądanych, pozwala na wybór najlepszych partnerów biznesowych, wzmacnia przekaz wizerunkowy oraz – poprzez standaryzację procedur – ma znaczny wpływ na wzrost efektywności i bezpieczeństwo działań podejmowanych przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar aktywności przedsiębiorstwa.
W ramach obszaru CSR oferujemy:

 • Audyt strategii CSR
 • Opracowanie strategii CSR
 • Programy etyczne
 • Programy społeczne
 • Programy ochrony środowiska naturalnego
 • Raportowanie według GRI
 • Raportowanie według Global Compact

Stworzenie strategii społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR) lub opracowanie i wdrożenie prospołecznego programu adresowanego do wybranej grupy docelowej poprzedzone jest m.in.:

 • analizą wizji rozwoju i misji firmy oraz jej systemu wartości i kultury organizacyjnej,
 • wyłonieniem kluczowych interesariuszy
 • usystematyzowaniem i analizą efektywności dotychczas realizowanych przez firmę działań z dziedziny CSR (sponsoring, darowizny, ekologia, programy etyczne i motywacyjne, system komunikacji itd.)
 • analizą strategii CSR firm konkurencyjnych
 • analizą finansowych i kadrowych zasobów firmy
 • określeniem metod raportowania i oceny efektów działań

Nowo powstała strategia CSR wspierana jest poprzez:

 • system komunikacji wewnętrznej w firmie
 • szkolenia i warsztaty dla kadry i pracowników
 • nagłaśnianie i promowanie dobrych praktyk firmy w jej społecznym otoczeniu

Strategia CSR, dzięki powiązaniu z celami biznesowymi firmy, nakierowana jest na wzmacnianie jej relacji z:

 • rynkiem (klientami, dostawcami, partnerami)
 • otoczeniem (administracją publiczną, mieszkańcami, mediami, liderami opinii, organizacjami pozarządowymi)
 • pracownikami

oraz pozwala ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, co w konsekwencji prowadzi do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej i trwałego sukcesu firmy.