Społeczna odpowiedzialność, dobrą praktyką biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to podejście do zarządzania, które uwzględnia społeczne i środowiskowe oddziaływanie organizacji. Bez względu bowiem na skalę i charakter prowadzonej przez nas działalności, wywieramy określony wpływ na otoczenie, a rolą podejścia odpowiedzialnego społecznie jest minimalizowanie negatywnego i dążenie do maksymalizowania pozytywnego oddziaływania.

Na co dzień wspieramy klientów w realizacji założeń CSR poprzez m.in. tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju wspierających prowadzenie biznesu, określanie mierników pozwalających monitorować skalę wspomnianego wpływu, doskonalenie kultury organizacyjnej czy prowadzenie działań komunikacyjnych budując wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie i budzącej zaufanie inwestorów, klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy. Wśród naszych klientów są liderzy CSR, którzy od lat działają w sposób znacznie wykraczający ponad obowiązujące na rodzimym rynku standardy postępowania, a także zobowiązania określone literą prawa.

Projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, którego Martis CONSULTING jest pomysłodawcą i partnerem merytorycznym, to cykl bezpłatnych konferencji realizowany od 2012 r. przez wydawcę „Pulsu Biznesu” pod patronatem honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa, zaś do grona partnerów projektu należała m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego założeniem jest wspieranie przedstawicieli MSP w przezwyciężaniu barier towarzyszących rozwojowi społecznej odpowiedzialności biznesu.

Małe i średnie firmy zazwyczaj podchodzą do CSR w sposób intuicyjny i mało formalny. Zdarza się, iż mają obawy związane z wdrażaniem praktyk z tego obszaru z uwagi na przekonanie o braku kompetencji w tej dziedzinie lub konieczności ponoszenia znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych. Jednocześnie znaczna część szkoleń i konferencji nt. CSR jest odpłatna, co stanowi dla przedstawicieli sektora MŚP barierę wejścia. Często także przyjmowana jest podczas nich perspektywa dużej firmy. Dlatego też cennym doświadczeniem są organizowane w ramach Akademii CSR spotkania o charakterze warsztatowym, podczas których nasi eksperci oraz przedstawiciele firm uznawanych za liderów CSR dyskutują na temat praktycznych aspektów związanych z realizacją takiego podejścia. Wystąpienia mają inspirować do podejmowania konkretnych działań przez małe i średnie firmy z regionu.

W efekcie dotychczas w konferencjach wzięło udział ok. 1 300 osób zainteresowanych budowaniem konkurencyjnej pozycji rynkowej, postępując zgodnie z zasadami CSR. Nasze podejście zostało docenione poprzez przyznanie Akademii CSR wyróżnienia w XVI edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” opublikowanego w 2013 r. na łamach tygodnika „Gazeta Finansowa”. Cykl został także zauważony przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy opisali inicjatywę w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”.

O skuteczności kampanii społecznych, czyli jak Tobiasz apeluje do wszystkich kierowców

Kampanie społeczne dotyczą ważnych, choć często ignorowanych lub marginalizowanych zjawisk społecznych. Ich ambicją jest wpływ na jak największą liczbę osób i skłonienie do refleksji, a dalej do działania. Aby przebić się przez natłok informacji, którymi bombardowany jest codziennie odbiorca, kampanie odwołują się najczęściej do silnych emocji lub szokują, a wszystko po to, aby zapisać się w świadomości społeczeństwa i sprowokować dyskusję. więcej

Okiem inwestorów indywidualnych

CSR coraz popularniejszy wśród inwestorów indywidualnych

 

Ponad 60 proc. spośród badanych inwestorów indywidualnych spotkało się już z terminem społecznej odpowiedzialności biznesu, a zdecydowana większość z nich uważa, że przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu jest ważna z punktu widzenia inwestorów – wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów” przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z warszawską GPW, SEG oraz SII. Dla większości badanych inwestorów indywidualnych, obecność spółki w składzie RESPECT Index nie ma żadnego wpływu na decyzje inwestycyjne. więcej

Okiem inwestorów instytucjonalnych

Oczekiwania inwestorów instytucjonalnych motywacją dla spółek giełdowych

 

Dla inwestorów instytucjonalnych strategia spółki uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w dość istotny sposób buduje jej wartość, a dla większości z nich przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe istotne – wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów” przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z warszawską GPW, SEG oraz SII.

więcej

Okiem spółek giełdowych

Oczekiwania inwestorów instytucjonalnych motywacją dla spółek giełdowych 

Dla inwestorów instytucjonalnych strategia spółki uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w dość istotny sposób buduje jej wartość, a dla większości z nich przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe jest istotne – wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”, które zostało przeprowadzone w połowie 2014 roku przez Martis CONSULTING, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

więcej

Co z tym PR-em?

W jednej z mądrych książek poświęconych tematyce public relations, opublikowanej jeszcze w poprzedniej dekadzie – w 2004 roku, znalazłam ankietę poświęconą znajomości zagadnień public relations. Dwa pierwsze pytania brzmiały: „czy zetknąłeś się ze skrótem PR?” i „czy spotkałeś się z pojęciem public relations?”. Od tamtego czasu minęło ponad 10 lat i dzisiaj nikomu już nie przyszłoby do głowy zadawać tego typu pytań. PR stał się czymś bardzo powszechnym, wręcz oczywistym, ale jak w każdej branży, nastąpiły w nim ogromne zmiany. więcej

Lider ze wspomaganiem

Dzisiaj wartością spółki są nie tylko jej aktywa, najwyższej jakości produkty, i usługi, czy skutecznie budowany prestiż. Dzisiaj, równie cenioną wartością dodaną staje się sam prezes zarządu, który poprzez swoje decyzje i efektywne działania, staje się ambasadorem swojej spółki. A zatem, jeśli dana firma chce stać się powszechnie rozpoznawalna i budować świadomość marki oraz skuteczniej tworzyć wartość dla właścicieli, akcjonariuszy i klientów powinna wykreować prawdziwego lidera. Lidera otoczonego kompetentnymi ludźmi, którzy służąc swoją wiedzą urastają do rangi ekspertów i doradców w danym obszarze działalności. więcej

Spółki nie są przygotowane na medialny kryzys

Tylko 13 proc. spółek gieł­dowych ma instrukcje do zarządzania komunikacją kryzysową – wynika z badania przeprowadzonego przez Martis CONSULTING i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Więk­szość z nich zachowuje się re­aktywnie i działa post factum. Dobrze przygotowana spółka potrafi wyprzedzić medialną zawieruchę i wyjść z opresji wzmocniona wizerunkowo.  więcej

Strona 1 z 212
Wróć do strony głównej